Rumstavla för barnens och de ungas fullmäktigeledamot 2017–2021

Kommunen är viktig för barn och unga. Småbarnspedagogik, skola och fritidsfunktioner som kommunen erbjuder framträder allt mer i kommunernas verksamhet då ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster övergår från kommunerna till landskapen.

Välmående barn och unga för med sig livskraft i kommunen. Att främja hälsa och välmående innebär stöd och förebyggande arbete i ett tidigt skede – små vardagliga saker.

Som barnens och de ungas fullmäktigeledamot lovar jag att främja följande frågor:

Min kommun erbjuder en hobbygaranti

 • Varje barn och ung person har möjlighet att delta i åtminstone en meningsfull hobby.
 • Kommunen erbjuder hobbymöjligheter som inte omfattar dyr utrustning och höga deltagaravgifter.
 • I kommunen erbjuds avgiftsfria utrymmen och platser där barn och unga kan utöva hobbyer på sina egna villkor. Kommunen erbjuder även utrymmen för den tredje sektorn. Kommunen och den tredje sektorn utvecklar hobbymöjligheter tillsammans.
 • Genom hobbyverksamheten stöds integrering och samhörighet.
 • Även social- och hälsotjänsterna handleder sina kunder i hobbyer och motion.

Vad ska jag göra?

Jag ska utreda vilka avgiftsfria hobbymöjligheter min kommun erbjuder och jag främjar barns och ungas lika möjligheter att delta i fritidsverksamhet.

Barn och unga har rätt att delta

 • För barn och unga erbjuds möjligheter att delta i verksamhet enligt sina egna önskemål. Att barn och unga blir hörda tryggas ända från daghemsgruppen och skolklassen till kommun- och landskapsnivå.
 • Kommunen har ett ungdomsfullmäktige eller en påverkansgrupp för unga. Gruppen har närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige, i alla nämnder och i övriga beslutfattarorgan.
 • Ungdomsfullmäktigena och elevkårsverksamheten har tillgång till tillräckliga handlednings- och verksamhetsresurser.
 • Man lyssnar på budskapen från barn och unga och utvecklar mångsidiga möjligheter att delta.
 • Kommunen tar i bruk en budgetering som även engagerar barn och unga.

Vad ska jag göra?

Jag bekantar mig med påverkansgrupperna för unga i min kommun och med deras verksamhet. Jag diskuterar med representanter för barn och unga om olika frågor i min kommun.

Jag bekantar mig med tillgängliga modeller för engagerande budgetering (se t.ex. RuutiBudjetti).

Man mår bra på daghem och skolor

 • Man tryggar en fostran och undervisning av hög kvalitet i sunda byggnader som finns på ett tryggt avstånd från barn och unga.
 • Den grundläggande undervisningen är avgiftsfri och icke-selektiv även i framtiden. Varje ung person har lika möjlighet att avlägga en examen på andra stadiet.
 • Barn och unga får tidigt stöd i rätt skede för att växa och lära sig. Ungdomsarbetet i skolorna stärks.
 • Motionen ökas i småbarnspedagogiken och skolorna.
 • Lärarna får mer undervisning i hur man främjar likvärdighet, ingriper i diskriminering och mobbning samt i demokratifostran och mänskliga rättigheter.
 • Skolorna erbjuder avgiftsfri klubbverksamhet för eleverna. I skolorna erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för alla elever i årskurs 1 och 2.

Vad ska jag göra?

Jag försvarar resurserna för småbarnspedagogiken och utbildningen i behandlingen av kommunens budget. Jag försvarar även anslag för renovering av byggnader med problem med inomhusluften och anslag för att minska gruppstorlekarna.

Jag försäkrar mig om att man främjar motion i daghem och skolor och att man arbetar för att främja en mobbningsfri verksamhetskultur.

Man satsar på förebyggande arbete i beslutsfattandet och budgeteringen

 • I varje barns och ung persons liv finns trygga vuxna som de kan vända sig till. I min kommun förebygger man utslagning och minskar välfärds- och hälsoklyftorna.
 • Man stärker förebyggande tjänster, såsom ungdomsarbete samt stöd i rätt tid för barn, unga och familjer. Det uppsökande ungdomsarbetet tryggas.
 • Ungdomsgarantin förverkligas i min kommun och ansvaret för ungdomar som är i behov av stöd tillfaller en part. Min kommun tryggar en första sommararbetsplats för varje ung person.

Vad ska jag göra?

Jag föreslår att min kommun ställer upp långsiktiga mål för att utveckla ungdomsservicen under fullmäktigeperioden.

I kommunen främjar man barns och ungas rättigheter

 • I min kommun bedömer man först konsekvenserna för barn och unga innan beslut fattas, även när det gäller sådana frågor som påverkar barn och unga indirekt.
 • Mångfalden bland barn och unga beaktas i kommunens jämlikhetsplan.
 • Min kommun främjar integreringen av asylsökande genom att bevilja kommunala platser och erbjuda barnen den service som de behöver.

Vad ska jag göra?

Jag bekantar mig med anvisningarna för hur konsekvenser för barn ska bedömas. Vid behov påminner jag om konsekvensbedömningen i alla kommunens beslutfattarorgan.

Jag bekantar mig med kommunens jämlikhetsplan och med hur barn och unga beaktas i den.

Man skapar en god levnadsmiljö för barn och unga

 • Barn och unga kan röra sig på egen hand: kommunen erbjuder en fungerande och förmånlig kollektivtrafik samt trygga gång- och cykelleder.
 • Kommunen erbjuder tillräckligt med förmånliga och lättillgängliga hyresbostäder.
 • Min kommun förbinder sig till en hållbar utveckling och slutar använda fossila bränslen och beaktar konsekvenserna för människor och miljön i sin upphandling.

Vad ska jag göra?

Jag påminner om att barn och unga ska höras i samband med planläggningsprocesser.

Skriv under rumstavlan för barnens och de ungas fullmäktigeledamot

Obs! Din underskrift kommer att visas på sidan inom 24 timmar på vardagar. Vi kontrollerar alla underskrifter.

* Obligatoriskt fält